Organi vrtca

Svet zavoda Vrtca Litija

Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer  pet predstavnikov  zaposlenih,  trije predstavniki staršev in trije predstavniki ustanovitelja. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet javnega vrtca odloča z večino glasov vseh članov.

Predstavniki zaposlenih:  Renata Mlinar (predsednica), Luka Sterle, Maja Cilenšek, Mojca Vedernjak, Tjaša Hauptman.
Predstavniki staršev: Petra Bukovšek Batič, Janja Švarc, Mojca Štepic.
Predstavniki ustanovitelja: Urška Boldin, Tjaša Brinvec Obolnar, Helena Hiršelj.

Pristojnosti sveta

Svet javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev Vrtca Litija

Sestavlja 35 predstavnikov staršev. Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev Vrtca Litija sestavlja 35 predstavnikov staršev. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednik sveta staršev je Aleš Bregar – ales.bregar@gmail.com

 • Kontakt

  Vrtec Litija
  Bevkova 1
  1270 Litija

  Tel.: 01 896 25 30
  Fax: 01 896 25 40

  E-naslov: vrteclitija@guest.arnes.si