Otroci s posebnimi potrebami – 2

PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE – ODDELEK LUČKA

VIZIJA ODDELKA:

Otrokom  želimo zagotoviti  varno in prijetno bivanje v vrtcu in jim pri tem omogočiti čas zase in hkrati druženje z ostalimi otroki iz vrtca. Spodbujati želimo socialni in emocionalni razvoj otrok, samostojnost pri oblačenju, hranjenju in umivanju, ter razvijati gibalne in predvsem govorne sposobnosti otrok.

 

Program izvajamo v oddelku Lučka in je namenjen otrokom, ki imajo izrazitejše posebne potrebe in so v smislu vzgoje in izobraževanja zahtevnejši. Vanj so usmerjeni otroci, v skladu z odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki omogoča, da se vzgojno-izobraževalni sistem čim bolj prilagodi posamezniku. To so:

  • otroci z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otroci, ki imajo poleg omenjenih motenj še druge dodatne motnje,
  • gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo najtežje oblike primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in ki za odpravljanje oziroma korekcijo le teh potrebujejo prilagojen program.

Oddelek Lučka se nahaja v največji enoti Medvedek, zaradi česar lahko stalno ustvarjamo pogoje za druženje, igro in učenje otrok s posebnimi potrebami z drugimi otroki, ki so vključeni v redne oddelke. Naša Lučka tako bogati življenje v enoti in prispeva k sprejemanju, razumevanju in spoštovanju drugačnosti. Najvišje število otrok v oddelku je šest, s čimer je omogočena individualizacija do te mere, da so zadovoljene individualne razlike posameznega otroka, glede na specifične razvojne značilnosti, zmožnosti, interese, počutje in izobraževalne potrebe.

Za vsakega otroka strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnateljica, pripravi individualiziran program za posamezno šolsko leto, s katerim se omogoči in spodbuja optimalni razvoj posameznega otroka. Pri njegovem načrtovanju, spremljanju in vrednotenju aktivno sodelujejo tudi starši. V oddelku Lučka je tako mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca.

Neposredno strokovno izhodišče in osnovo za delo v oddelku predstavlja Kurikulum za vrtce (1999), ki ga dopolnjuje Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, kjer so upoštevani tudi vsi specifični cilji, ki so pomembni za prilagojeni program.

Vodja oddelka s prilagojenim programom je strokovna sodelavka TINA SIRK, njena pomočnica je MOJCA VEHOVEC. V dogovoru z vodjo, svetovanje in pomoč v oddelku nudijo tudi strokovnjaki iz svetovalne službe.

Dnevni poslovni čas oddelka LUČKA: 7.00 -15.00

Vodja oddelka v razvojnem oddelku je na voljo v času od 7.00 do 13.30, pomočnica vzgojiteljice pa od 7.30 do 15.00, in sicer osebno ali po telefonu.

Telefon oddelka Lučka: 01 89 62 537