Otroci s posebnimi potrebami

V našem vrtcu spoštujemo različnost in upoštevamo, da nihče nima take pomanjkljivosti, ki je ne bi mogel kje uporabiti. V ta namen, za otroke s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči, izvajamo dva programa:

  • Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
  • Prilagojeni program za predšolske otroke.

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, v okviru omenjenih programov, se obrnite na svetovalno službo.

Vključitev otroka v enega izmed programov, se lahko prične na zahtevo staršev oziroma zakonitega zastopnika otroka ali na predlog vrtca. Običajno se starši odločajo samostojno oziroma v sodelovanju z vrtcem in s strokovnjaki iz zdravstvenih, socialnih ali drugih zavodov.

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja starši vložite na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v svetovalni službi ali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) (http://www.zrss.si/), pod rubriko Usmerjanje otrok, kjer lahko najdete tudi vse ostale informacije v povezavi z usmerjanjem. ZRSŠ opravlja naloge vodenja postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.