Dodatna strokovna pomoč

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Program je namenjen otrokom, ki imajo posebne potrebe na posameznih področjih razvoja in se izvaja v rednih oddelkih vrtca. Vanj so usmerjeni otroci po odločbi, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in sicer:

  • otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi,
  • otroci z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci.

Otrokom, ki so usmerjeni v omenjeni program, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka,
lahko pa tudi občasno v posebni skupini zunaj oddelka. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi.

Z odločbo se tako otroku lahko zagotovi dodatna strokovna pomoč v obsegu največ treh ur na teden, spremljevalec za nudenje fizične pomoči, morebitni pripomočki ter prilagoditve, ki se upoštevajo pri organizaciji in načinu izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter zmanjšano število otrok v oddelku.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovnjaki, ki so usposobljeni za premagovanje otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Običajno so to specialni pedagogi – defektologi, logopedi, surdopedagogi itd. V svoje delo zajemajo različne elemente igre, pestre vsebine, dejavnosti in aktivnosti, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim, interesom, izkušnjam in če se le da izhajajo iz njegovih močnih področij. Njihov cilj je spodbuditi in izboljšati otrokov razvoj na tistih področjih, kjer ima težave. Pri tem se posvetujejo tudi s strokovnimi delavci v oddelku, svetovalno službo in vodstvom vrtca.

Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi individualiziran program, v katerem so natančneje opredeljeni cilji,  prilagoditve oziroma način dela, strategije za vključevanje otroka v skupino itd. Individualiziran program strokovna skupina vedno pripravi in spremlja v sodelovanju s starši.

Za te otroke vrtec izvaja kurikulum tako, da ga jim prilagaja v skladu z Navodili h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami.

V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč izvajajo mobilni strokovni delavci, in sicer specialna pedagoginja Ana Vavtar, pedagoginja Katja Hrastar Belšak (nadomešča jo Polona Dolenc) in logopedinja Nika Rakovič.