Svetovalno delo

Strokovne delavke svetovalne službe v vrtcu nudimo pomoč in sodelovanje z namenom, da bi bili vsi otroci, strokovni delavci, vodstvo vrtca in starši, uspešni in zadovoljni pri uresničevanju sistemsko zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Z vsemi skupaj želimo zagotavljati, vzpostavljati in vzdrževati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali in dosegli optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, in tako prispevamo k oblikovanju vsakdanjega življenja v vrtcu.

Naše delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, pri čemer si prizadevamo, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali, in sicer z ustrezno podporo in pomočjo, s ciljem, da se vsakokrat zagotovi varno in spodbudno okolje za otrokov najboljši možen razvoj. S svojo strokovno usposobljenostjo pristopamo celostno in kompleksno ter posredujemo korektna strokovna mnenja, ne glede na mišljenje in pričakovanja drugih. Upoštevamo, da je vsak otrok v svojem razvoju enkratna in univerzalna osebnost, ter da vsak otrok ali skupina deluje na svoj način, v enakih situacijah različno, …

Pri tem delujemo v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč se s pravili varstva osebnih podatkov in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Staršem svetujemo na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine. Z nami se lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in pomoč ob različnih dogodkih:

  • pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v drugi vrtec,
  • pri prehodu otroka iz vrtca v šolo oziroma pri odločitvi za odlog šolanja,
  • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, odvisnost, socialno-ekonomske in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši, …),
  • pri vzgoji in o otrokovem razvoju (npr. v primerih, ko se pojavljajo vprašanja, problemi, dileme in strahovi glede razvoja otroka ali načina vzgoje),
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, samozadovoljevanje, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali nezainteresiranost, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega vedenja),
  • o možni pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki bi potreboval dodatno strokovno pomoč ali prilagoditve za premagovanje razvojnih oziroma drugih težav (npr. težave z motoriko, koordinacijo, koncentracijo, govorne težave ipd.),
  • pri spodbujanju potencialno nadarjenega otroka.

Po potrebi in v soglasju s starši, sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi delavci iz zunanjih ustanov.

Vrtec Litija v povezavi z obravnavo nasilja v družini zavezuje  Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009), ki natančno opredeljuje aktivnosti, ki jih moramo izvesti kot vzgojno-izobraževalni zavod, v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok žrtev katere koli oblike nasilja v družini. Poročilo o sumu nasilja nad otrokom je vrtec dolžan posredovati pristojnemu Centru za socialno delo.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorimo osebno, po telefonu ali preko e-pošte. Dosegljivi smo v pisarnah v prostorih enote Medvedek, in sicer po predhodnem dogovoru. Svojo težavo pa lahko vedno zaupate tudi vzgojiteljici vašega otroka, ki se bo dogovorila za obisk svetovalne delavke v enoti, kjer je vaš otrok.

LOGOPED se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst motenj govorno – jezikovne komunikacije. Logoped se ukvarja s preventivo, z logopedsko detekcijo, z logopedsko diagnostiko, z logopedsko terapijo in z logopedskim svetovanjem.
Pomoč logopeda poiščemo, kadar si sami ne znamo odgovoriti na vprašanja o govoru, govorno-jezikovni komunikaciji ter o težavah, ki se pri tem pojavljajo.

Zgibanka SVETOVALNA SLUŽBA 2016-2017-nova